Kuruna di Arrif tegga ḥala, d spiṭar n Ddriwec ɛad ibelleɛ.

Ɛad Spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur issnewju imehlak i yelqef uvirus n Kuruna la zi Nnaḍur niɣ zi Ddriwec amec i ttuɣa zi beddu n Mars 2020. Waxxa amenni, spiṭar n Ddriwec yegga ma ad innurẓem waxxa imeɣnas lebda tettren ad yerẓem zegga mmernin imehlak n Kuruna di jjihet n Ddriwec. D uɛebbeẓ yettwaggen x spiṭar n Nnaḍur.

Aṭṭas n imeɣnas ttarin-d belli axxam mani ttilin imehlak n « Covid-19 » di spiṭar n nnaḍur idwel ittɛemmer. Qqaren manaya izemmer ad yedwel d twaɣit. Ẓẓeyyar d umɛubbeẓ aqqa-t ula d uksijin. Mala nessen belli Nnaḍur d Driwec dewlen ttzemmamen dag-s kul ass ijj n nnumru d ameqqran s imehlak n Covid-19.

Hespress tiwi-d lexbar ila qa spiṭar n Ddriwec yewḍ asujed-nnes ar 80%. Mamec i d-nnan ila izemmer ad yerẓem tiwwura-nnes deg ussan i d-igguren. Minzi, amec d-inna, iḍbiben d ifirmiruten i dag-s xeddmen, lux qa « ttrinaran » di sspiṭarat n Wujda d Nnaḍur d nitni ssujadan ixef-nnsen i werẓam n spiṭar.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...