Kuruna d čamma: Wenni i ɣa yusun ad yeksi tazegg°aɣt!

Le Rifain

Tenna tmunt tamaḍlant n čamma n uḍar d tmunt taglanzit n čamma n uḍar aqa imiraren i ittusun s neɛmada deg wudem n imiraren nniḍen, niɣ deg wudem n imessuguren n tfassin n čamma, ad ksin qarṭiya tazegg°aɣt.

Tenna tmunt tamaḍlant n čamma n uḍar aqa fayu-ya ittadef deg « usexdem n ca n wawal d aɛeffan, niɣ ca n tikk°ra, i yettucan ḥedd nniḍen ».

Terni tenna: « Merra ifayuten, labud zi larbiṭru ad yessen min kid-sen ɣa yegg, manaya ɛlaḥsab mamek yegga ufayu ».

Manaya yus-dd arendad i min ittɛic umaḍal, di lwesṭ n lebbla-ya n kuruna.

Terni tmunt tenna: « Mala tusut ttuɣa-tt wer telli bu s neɛmada, aqa larbiṭru wer ittegg walu. amen wer ittegg walu ɛawed mala yusu ca n umirar amen yigg°ej x imiraren nniḍen ».

Tala: BBC

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...