« Jar tecri d weṭṭu » d ungal d amaynu n Ḥasan Benεaqiya

Tala: Lerifain.fr

Yemmerni-d ɣer yiger n tsekla Tamaziɣt di Arrif ijjen wungal d amaynu yura-t uselmad Ḥasan Benɛaqiya. Ungal-a wa yegga-as i yisem « Jar tecri d weṭṭu ». Yettwaḥsab d ungal amezwaru i yura Benɛaqiya s Tmaziɣt maca ttuɣa izwar-as issufeɣ-d ca n tira nneḍni s Tefransist. Deg iyuren i yeɛdan ttuɣa issufeɣ-d tamezgunt n « Taɣarect n tebqect ».
Ḥasan Benɛaqiya i yellan d aselmad n tutlayt Tafransist d Tmaziɣt. Yettwaḥsab zeg ipilaren n tsekla Tarifiyt s tira-nnes d wefran ig issruɣa x tira Tamaziɣt.

Ungal n Benɛaqiya

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...