Jamal Muna wtin-t s temmen chur, purki iksi bandu n Arrif

Jamal Muna

Ass n yiḍennaḍ 08 zi Ktuber, teḥkem lmeḥkama n Lḥusima x umeɣnas n lḥirak n Arrif Jamal Muna. S ca n temmen chur n leḥbes teqqen. Manaya minzi netta iksi bnadu n Arrif deg ijjen tmeskant di Tmasint. Amek nessen ila Jamal Muna, izwar-as isseɛda leḥbes di Kaza aked tseḍma n Naser Zzefzafi .

Aṭṭas n yiwdan wer dasen-iɛjib lḥal x lḥukem-a n lmeḥkama tamenzut. Ttwalan-tt ila iqseḥ aṭṭas. Minzi qqaren ila qa bandu n Arrif netta d ijjen ḥajet zi tungimet-nneɣ, wer telli bu ca n lḥajet d taεeffant. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, lmeḥkama n Lḥusima teḥkem ula x Nabil Amezgidaw s rebɛ chur n leḥbes. Zeɛma umi iysi ca n cciɛarat n lḥirakat zzat i taddart-nnes. Ula Nabil ila la netta d isseɛda leḥbes qbel x lḥirak n Arrif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...