Categories: IneɣmisenTasekla

Jamal Lɣazi, yessufeɣ-d ijjen wamud n tqessisin d jjdid

Tala: Facebook

Yeggur ad issufeɣ wezlawi d artista Arifi, Jamal Lɣazi ijjen wamud n yezlan ad dag-s ismun ca n tqessisin-nnes. Amud-a wanita yeksi yisem n « Tfuct n tiwecca ». Adlis-a ad t-id-tessufeɣ Taddart n Imaziɣen. I yellan d ijjen tmesmunt tettili deg Uliman. Lɣazi deg wawal-nnes x wamud-a yenna: « Ttqadiɣ uma iɛizzen Muḥemmed Farisi x tzemmar-nnes timeqqranin. Netta i dayi-d-issufɣen amud-a amezwaru inu i ttuɣa yellan d axarres-nnes. Ttuɣa qaɛ wer ttrijiɣ ad as-igg isem n « tfuct tiwecca ». Yerni yenna Lɣazi x wamud-nnes : « Aselmad Farisi d netta i yexḍaren aɣlaf d yisem n udlis s uya qqareɣ-as arraqt zzayk ».

Farisi di tmessizwarut i yegga x udlis-a yenna: « Wenni ɣa iɣren amud-a, d tidet, ad yaf azlawi ittraja tfuct n i d ɣa yeyyaren tiwecca niɣ imal ». Ireni inna ɛawed « Tiqessisin n wamud, nitenti d alaɣi n yiman n wefgan […] irezzu s usitem ad taɣ ad treɣ ca n wass, maca ad treɣ d tayri d tcuni d taẓyuḍi ».

Yettwaḥsab Jamal Lɣazi zeg imeɣnas iẓelmaḍen i ttuɣa lebda ttbeddan aked tseqqar n midden d tseqqar n Imaziɣen zi lebda. X manaya, iwca tirelli-nnes x minzi ittamen. Izdeɣ deg Uliman, zi tmurt-a iqqim iṭṭef deg wecbar, ɛad aqqa-t ittegg tizemmar-nnes deg yiyyar n tussna. Mamec lexxu aqqa-t issujad ijjen wamud n yezlan cerken dag-s aṭṭas n izlawiyen d twiza aked inni yuḍnen s uxenzir.

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar