Jamal Lɣazi, yessufeɣ-d ijjen wamud n tqessisin d jjdid

Tala: Facebook

Yeggur ad issufeɣ wezlawi d artista Arifi, Jamal Lɣazi ijjen wamud n yezlan ad dag-s ismun ca n tqessisin-nnes. Amud-a wanita yeksi yisem n « Tfuct n tiwecca ». Adlis-a ad t-id-tessufeɣ Taddart n Imaziɣen. I yellan d ijjen tmesmunt tettili deg Uliman. Lɣazi deg wawal-nnes x wamud-a yenna: « Ttqadiɣ uma iɛizzen Muḥemmed Farisi x tzemmar-nnes timeqqranin. Netta i dayi-d-issufɣen amud-a amezwaru inu i ttuɣa yellan d axarres-nnes. Ttuɣa qaɛ wer ttrijiɣ ad as-igg isem n « tfuct tiwecca ». Yerni yenna Lɣazi x wamud-nnes : « Aselmad Farisi d netta i yexḍaren aɣlaf d yisem n udlis s uya qqareɣ-as arraqt zzayk ».

Farisi di tmessizwarut i yegga x udlis-a yenna: « Wenni ɣa iɣren amud-a, d tidet, ad yaf azlawi ittraja tfuct n i d ɣa yeyyaren tiwecca niɣ imal ». Ireni inna ɛawed « Tiqessisin n wamud, nitenti d alaɣi n yiman n wefgan […] irezzu s usitem ad taɣ ad treɣ ca n wass, maca ad treɣ d tayri d tcuni d taẓyuḍi ».

Yettwaḥsab Jamal Lɣazi zeg imeɣnas iẓelmaḍen i ttuɣa lebda ttbeddan aked tseqqar n midden d tseqqar n Imaziɣen zi lebda. X manaya, iwca tirelli-nnes x minzi ittamen. Izdeɣ deg Uliman, zi tmurt-a iqqim iṭṭef deg wecbar, ɛad aqqa-t ittegg tizemmar-nnes deg yiyyar n tussna. Mamec lexxu aqqa-t issujad ijjen wamud n yezlan cerken dag-s aṭṭas n izlawiyen d twiza aked inni yuḍnen s uxenzir.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...