Iwdan‑nneɣ (1)

Mohamed Aouattah, ittwassnen s yisem n Ibarqi. D abeqquy mmi-s n Tala Yusf. Izdeɣ gi Biyya ag twacunt-ines mani ixdem d abeḥri am waṭṭas n yergazen n Biyya n wakud-nni. Zggʷami illa, yudef-it umnus n bnadm ameẓluḍ, icca-t wul-ines x tmurt-ines d tarwa n tmurt-ines. Wi issnen Ibarqi, xmi t-idd-ttidaren, ttidaren-dd targazt d tɣensa d ssxawet d ubeddi ag yewdan.

Mohamed Aouṭṭaḥ
Mohamed Aouttah ‑ Lḥirak
Tala: Facebook

Aswizi-ines g umussu ameɣnas n ibeḥriyyen ur ɣer-s bu lḥedd. Igga afus gi tlalit n waṭṭas n nnaqabat i ɣa issersen amnus n ibeḥriyyen gi lajunda n tɣensa tanaqabit.
G umeggaru n isggʷusa n 70, ibedd x tlalit n nnaqaba n ibeḥriyyen g wammas n Tmunt Tamatant n Ixeddamen n Lmeɣrib (UGTM). Zi ssin d tsawent, immutti ar Tkunfidiralit Tadimuqraṭit n Lxedmet d Tmunt Tameɣrabit n Lxedmet. Marra manaya ḥuma ad yaf araq i ɣa yeksin amnus d idetti i tudert n tɛenkraf n ibeḥriyyen.

Σizi Ibarqi, ijja-anɣ ass n iḍennaṭ, iksi akid-s aqeṭṭus zeg-neɣ, ijja-aneɣ-dd maca lwert d ameqqran mala nṣun-it, neḍfer-it, a danɣ-isseɣna.
Iseṭṭiren-a ur das-tterrin i Ɛizi Ibarqi min yuca i Arrif, min igga ur t-qqirent tuddimin-a n wawalen. Nessitim a dd-yas wass min ɣa das-ittwagg ccan i istahell.
Aɛzzi-inu i twacunt-ines, tameẓẓyant d tmeqqrant d Biyya d Arrif amen illa!!

Skuta g wafra ay argaz amqqran!!

Tura‑t: Asmaa Aouattah

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...