Iwa baẓẓ! Amekraz yessewjad-dd lqanun i ɣa iɛaqben inni wer idiklarin ixeddamen-nsen di CNSS!

LeRifain

Amekraz, Lewzir n usexdem di lḥukuma n Lɛutmani.. Zegga i yennerwel netta d Musṭafa Rrmid zeg udiklari n ixeddamen-nsen di CNSS. Teɛdu ɛecra n isegg°usa nitni ssexdmen iwdan amenni waha bla adiklari. Wah.. Amekraz-a s timant-nnes, yenna-c a sidi yexs a dd-yessewjed-dd lqanun i ɣa yejjen inni i yessexdamen iwdanwer zmiren ad nnarewlen zeg udiklari-nsen di CNSS amen yegga netta d umeddukkel-nnes Rrmid.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...