Ispuniya bdan ttekksen ajellid zeg izubaq d izuray

Tafrist n Juan Carlos

Bdan ca n ibilajen di Spanya ttekksen tifrisin (statues) n ujellid i yezwaren Juan Carlos zeg izubaq d izuray-nnsen. Minzi qqaren ila ajellid-a igga ifassen-nnes deg ixbac. Di lweqt mani tanbaḍt Taspanyut teqqar aked ujellid Felipe ijjen wezref (lqanun) i ɣa issurgnen (ineḍḍmen) lxedmet n tjelda (monarchie) d ayt bab n lwacun-nnes d man-tt marka n ḥettu i dasen ɣa immewcen.

Di min yeɛdan aṭṭas n ibilajen ssemɣaren s ujellid Juan Carlos. Minzi igga fus-nnes deg umutti adimukrat zegga immut ujiniral Francesco Franco. Zeg wudmawen n usemɣar-a nettaf umi iwcin isem-nnes i ca n izubaq d izuray deg ibilajen d tneddam tispuniya.

Deg yeyyar-a, yenna José María González amɣar n temdint n Cadix i yebdan di tikkest n tefrisin n ujellid-a. Yenna Aqqa ajellid-a wer istahell ad yeqqim isem-nnes x izubaq n Cadix minzi igga ifassen-nnes di tukkerḍa n wagla n ddewla. Yerni yenna : « Tazreft (justice) yiḍ-a aqqat tettfitcar ddwasa n tukkerḍa n ujellid-a. Hi xenni min ɣa nini neccin i Ispuniya mala seqsan-aneɣ x mayemmi ɛad izubaq-nneɣ kessin isem-nnes ? ». Iḍennaḍ, usin-d ca n ixeddamen kksen tafrist n Juan Carlos. Beddlen isem n uzabuq ɣer ijjen nniḍen d amaynu. Isem i das-ggin « azabuq n seḥḥet tamatut », d asemɣar i ifirmiruten d iḍbiben ixeddmen di spiṭar amatu kunṭra i ayt klinikat.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...