Categories: AmaḍalIneɣmisen

Ispuniya bdan ttekksen ajellid zeg izubaq d izuray

Tafrist n Juan Carlos

Bdan ca n ibilajen di Spanya ttekksen tifrisin (statues) n ujellid i yezwaren Juan Carlos zeg izubaq d izuray-nnsen. Minzi qqaren ila ajellid-a igga ifassen-nnes deg ixbac. Di lweqt mani tanbaḍt Taspanyut teqqar aked ujellid Felipe ijjen wezref (lqanun) i ɣa issurgnen (ineḍḍmen) lxedmet n tjelda (monarchie) d ayt bab n lwacun-nnes d man-tt marka n ḥettu i dasen ɣa immewcen.

Di min yeɛdan aṭṭas n ibilajen ssemɣaren s ujellid Juan Carlos. Minzi igga fus-nnes deg umutti adimukrat zegga immut ujiniral Francesco Franco. Zeg wudmawen n usemɣar-a nettaf umi iwcin isem-nnes i ca n izubaq d izuray deg ibilajen d tneddam tispuniya.

Deg yeyyar-a, yenna José María González amɣar n temdint n Cadix i yebdan di tikkest n tefrisin n ujellid-a. Yenna Aqqa ajellid-a wer istahell ad yeqqim isem-nnes x izubaq n Cadix minzi igga ifassen-nnes di tukkerḍa n wagla n ddewla. Yerni yenna : « Tazreft (justice) yiḍ-a aqqat tettfitcar ddwasa n tukkerḍa n ujellid-a. Hi xenni min ɣa nini neccin i Ispuniya mala seqsan-aneɣ x mayemmi ɛad izubaq-nneɣ kessin isem-nnes ? ». Iḍennaḍ, usin-d ca n ixeddamen kksen tafrist n Juan Carlos. Beddlen isem n uzabuq ɣer ijjen nniḍen d amaynu. Isem i das-ggin « azabuq n seḥḥet tamatut », d asemɣar i ifirmiruten d iḍbiben ixeddmen di spiṭar amatu kunṭra i ayt klinikat.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar