Isebbaben n ladas di Nnaḍur ggin ijj n ubeddi ttettren a ten-jjen ad ssun.

Le Rifain

Munen yisebbaben n ladas ass n ssebt 11 yulyuz ɣer ṭeḥṭaḥa n ccabiba. Ttettren a dasen-ggen ca n ssuq niɣ a ten-jjen ad ssun di zzenqet n 10 ɣer ssuq n Wlad Mimun.

Lmexzen deg wussan-a imeggura yegga ijj n lḥemlet x yinni ittessun x tmewwa n yebriden, niɣ inni i dd-yessufuɣen sselɛet srusan-tt deg yebriden.
Manaya din wi yeqqaren aqa d ijj n lḥajet tessbeḥ, ad tejj tamdint ad tizdig, maca ɛawed din wi t-ittwalan d aqḍaɛ n rrzeq x waṭṭas n yinni i ttuɣa dd-ittwayen aleqquz n weɣrum zi manaya.

Amen nessen, Nnaḍur zi tneddam i yettwassnen s ddegg-a n tsebbabt n ladas. Ɛlayen ibriden-nnes merra ccuren s yinni i ittessun. D aya i ittejja ca n twalatin sḥab tiḥuna, d yimezdaɣ. Ttcetkan zeg wudem n temdint i ideḥḥan am yijj n jjuṭeyyet d tameqqrant.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...