Irifiyen tettren tidet n Ɛimad Lɛettabi deg Umesterdam d Antwerpen

Umi yeɛda tlata n iseggusa x raxaret Ɛimad Lɛattabi, Irifyen n Uruppa ggin tnayen n wufuɣen sseḥḍaren-dd dag-sen buḥbel n Ɛimad, ig yemmuten ass n 20 yulyu 2017, s tqarṭast deg uzellif, wami x-as ikka ca n wussan di spiṭar uca yemmut. 

Abeddi amezwaru yexreq deg Umsterdam di Tmura yudaren (Hulanda), mani ffɣen imeɣnas n tmesmunt umi qqaren (NAR) d tamunt umi qqaren (Tagrawt n Irifyen n Uruppa). 

Deg ubeddi n Umsterdam, wcin awar s yisem n tmesmunin-a tina,  tuɣa dinni ijjen usemɣar zi Ɛimad s nnewwac ɣar tewlaft-nnes, amen dinni sinyan yinni yeḥḍaren deg ijjen ddeftar n wureɣ amec i das-semman. 

Abeddi-a mani isɣuyyen  ila Ɛimad yettwaneɣ war yelli yemmut waha, mamec yerni amɣar n NAR yenna balli ccahed x tgazzart n Ɛimad s tqarṭast ass-nni, wcin-as 10 n iseggusa deg webniq, d aḥudri-nni umi qqaren Ɛebdlḥeq Lfaḥsi netta zi Benṭayyeb. 

Abeddi wis tnayen ixreq di temdint n Antwerpen di tmurt n Biljik, abeddi- ya tegg-itt tenni umi qqaren tamezdayt n ḥirak. Abeddi-ya usin-dd ɣer-s aṭṭas n imeɣnas n lḥirak n Arrif ig i ittɛicen di Tmura n Uruppa. 

Ufuɣ-a wanita i di tuɣa wcin awar tamezdayt n lḥirak di tmurt n Biljik, mani isɣuyyen s yiseml n Ɛimad Lɛettabi belli yammut s tqarṭast wadji yemmut waha amen yettwanna zi jjihet n ddewla n Lmuɣrib di tsaɛɛet-nni. 

Zi jjihet nneɣnit, amɣar n Lḥirak n Arrif Naser Zefzafi d imeddukar-nnes, ɛarḍen Irifyyen Uruppa bac ad ffɣen ad ssemɣaren s tfsut n Anwal d raxart n Ɛimad Lɛettabi, tiwecca 25 yulyuz di temdint n Barcelona di tmurt n Kaṭalunya
 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...