Irifiyen n Fransa tteggen ijjen piknik n tussna

Ass n 18 yulyuz yeggur ad ggen Irifiyen n Fransa ijjen piknik n tussna, ḥma ad dag-s harrden x umezruy n Arrif, ad ḥḍan tungimt-nnes, amec d-yusa deg ijjen usiweḍ yettwafsaren x Facebook.

Mamemc d-ittas piknik-a aked wektay wis 99 n umenɣi n Wenwal. Deg ulaɣi-ya yus-d dag-s ɛawed ila piknik-a d asujed i 2021, ittsemma rqaren zeg wami i yemsar umenɣi n wenwal.

Prugram n umsagar ad dag-s yili izlan, tamuzikt d ca nniḍen. Piknik-a ggin-as azwel « tarennawt n Wenwal, testahell ficta ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...