Inni innuɣen di Sebta, ksin bandu Aspanyu, ugin ad d-ɛeqben ɣer Lmuɣrib

Sebta

Ttilibizyu Aspanyu, yessiwel x ca n iḥudriyen d Imeɣrabiyen, ig innuɣen di Sebta. Iwdan-a yina ggin ijjen ubeddi maḥend ad ten-jjen di Sebta. Niɣ ad ten-awyen ɣer Spaniya. Iḥudriyen-a ksin bandu Aspanyu, ca zzag-sen iqqar belli ixes ad idwel ɣer Lmuɣrib maca azgen ameqqran rezzun ca n tebdridt i zi ɣa raḥen ɣer Spanya. Deg ubeddi-nni i yeggin qqimen sɣuyyen « Viva España »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...