Imussnawen iwḍen ad dd-sfaqqen min yemmuten!

Aṭṭas zi min ittmulluɣen sennej i tmurt wer izemmer ad yeddar bla ma yecca bla ma yeswa.
maca deg ijen usnufser n tarezzut ggin‑t ca n imussnawen d Ijappuniyen, iwḍen ad seddarn ca n Baktirya lemlayn n iseggusa zgʷami mmuten.

Ɛemmers wer tewqiɛ, iwḍen ca imussnawen d Ijapuniyen ad seddaren Baktiriya tuɣa ffarn‑t di lebḥar yarsan ktar zi myat melyun n iseggusa zgʷami. Ameqqran n tɣuri‑ya yegga Usinag n JAMESTEC i yarezzun di lallaɣ n lebḥurat umi qqaren « Yuki Murunu », yenna i Duytcland funk Aliman, belli imarezzuten ufin baktirya‑ya di lallaɣ n 5700 mitru. Amkan-nni iẓra- nnes ɣer‑sen jar 13 d 100 melyun iseggusa.

Iṣuraf d jjdid di tussna

(Science Magazin) yenna belli imussnawen qqimen areɛben alami baktirya‑ya anict uya n iseggusa wer turiw, mamek yenna: nessen belli lmikrub izemmar ad yeddar deg imukan day-sen reḥmu aṭṭas, niɣ day-sen arhaj qaɛ, maca bra ma yufa min ɣa yecc, tuɣa wer t‑yetriji ḥedd!
BBC Tabriṭanit tessiwel x ca n tɣuriwin izwarent, iwḍent ad afent belli lmikrub izemmar ad yeddar mani wer izemmar ad yeddar ca n lexliqet nniḍen.

Tarezzut‑a tettarra‑dd taynit i waṭṭas n ixarrisen d imaynuten, alami baktirya‑ya tedder lemlayn iseggusa deg iẓra yarsan di lallaɣ n lebḥar, izemmar ad tili tudart ‑tarwes di tudart n baktirya‑ya‑ di ca n tmura nniḍen deg ujenna, bla tammurt-nneɣ, Science Magazin twalat d beddu n tarezzut x tudart di ca n imukan ɛemmers ma xarrsen imarezzuten ad din fafan x tudart.

BBC teksi‑dd x imussnawen‑a: « ɛad wer newwiḍ ad nefhem mamek yegga lmikrub‑a yenjem bla ma ad yecc anict uya n lweqt, ittxessa ad nsiɣi di tarezzut ḥima ataf ad nefhem »

Arradyu Aliman (Deutschland Funk) yenna x imarezzuten‑a belli ggin tizemmar ad seddern Baktirya‑ya, zegga i tt-idd-ssufɣen, tuɣa wer trijin a zzag‑s nejmen aṭṭas, maca iwḍen arrin‑dd buḥbel di 99% deg ijjjen wakud d ameẓẓyan, ɛawed belli lmikrub‑a yebda ittaru deɣya, mana yessufuɣ ɣar ijjen webrid: mala niweḍ neẓẓu tudart di ca n wemkan, nessu‑yas min t-ɣa‑yejjen ad yeɣmi, nzemmar ad dd-nexleq tudart deg imukan yemmuten. mamek ieemmar ad yarẓem tawwurt di tarezzutin x tudart deg ujenna.
Yuki Murunu yenna i BBC: « rami dayi i dd-ssiwḍen aneɣmis‑a, nniɣ aked yixef- inu, ad yili xḍan, niɣ ṭṭfen abrid n tarezzut urid nican, minzi twafit‑a, tesban-dd belli yella min yeqḍan x lmewt i lebda!« 

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...