22 mai , 2021

Imrezuten Ihulandiyen: Mikruplastik deg idammen n bnadem.

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Twalat tamzwarut taffen tifettusin n mikruplastik deg idammen n bnadem. Twafit-a wer dd-tussi ca mebla leḥsab. Maca d ij n usurif d ameqqran ɣer zzat deg iger n tussna-ya. D manaya i nnan imrezuten Ihulandiyen zi tesdawit n Amsterdam. 

Imussnawen ufin tifettusin-a n mikruplastik di 75 zi 100 n imecrak n trezut-a. Imussnawen fettcen deg idammen n 22 n yewdan. Ufin tifettusin n plastik di 17 zeg-sen.

Tenna temrezzut Marja Lamoree belli leḥsab-a ttuɣa ttrajan‑t, minzi uffin di trezzutin neɣni yeɛdan plastik deg imuddar i yeddaren deg wamman.

Maca twafit n plastik deg idammen n yewdan d ij n usurif d ameqqran minzi rux ɣer-sen tteḥqiq beli manaya yella.

Tifettusin timeẓẓyanin n plastik ttilint deg waman d macca.

Aqarri di sseḥet

Mkul ijj zeg yewdan‑a cḥal deg‑s ufin n mikruplastik d ddab n plastik. Rux ad rzun mecḥal n lweqt i ttɣimant tfettusin-a n plastik di rrimet.

Mala ttɣimant ij n lweqt d tameqqrant di rrimet, rezzun ad ssnen mani tnegrawent d mamek i ɣa qarrent di sseḥet awarni ij n lweqt tazzirat. Ufin deg imuddar beli tifettusin-a n plastik tnegrawent‑asen di tarut d wadan.

Lhawa 

Qqaren imussnawen belli mikruplastik wer nzemmer a zeg-s nerwel, ḥuma wer daneɣ ittidef ɣer rrimet.

Manaya d ij n umxumbel ittraḥ immeɣɣar. Minzi mikruplastik itmarni mani ma, maca lxaṭar-nnes ɛad wer t-ssinen.

Mamec ittegg mikruplastik i tadef ɣer rrimet-nneɣ?

Aṭṭas n trezzutin sskanent beli plastik-a ittili di lhawa i nettneffas. Xmi nezluza tsummett (tsunta) niɣ dduli n qama, taɛɛejajt-nni zeg-s i dd‑itteffɣen teccur s mikruplastik.

Mikruplastik ɛawed izemmer ad itwakkes zeg ijartal, arrud, tizeyyatin n isegman xmini ttiḥmant, niɣ tizzeyatin i zi nsess aman.

Suyeni qqaren immarzuten belli aman n tsebbalt ḥsen zeg yenni n tziyat. Tizeyatin n waman deg-sent aṭṭas n mikruplastik am macca i yellan di lpakiyet n plastik.

Qqaren ɛawed beli macca i ɣa ɛeḍlen temmars x ttabla, ittxesa ad t‑ttwadel ḥuma mikruplastik wer x-as ittrus.

Tala: hln.be

Ejj akumunṭir

Ari akumunṭir
Ari da isem

Amaynu

Yeqqen ɣer-s