Imezdaɣ n Tiṭṭawin di Tunes sɣuyyun x tseqqar-nsen

Le Rifain

Kter zi tnayen n wussan, d lɣuɣet tekker di temdint n Tiṭṭawin di Tunes. Deg wemkan i umi qqaren Lkamur i yettwassnen s upiṭrul. Imezdaɣ bedden x yiḍaren-nsen, sɣuyyun x tseqqar-nsen, rezzun lxedmet, amen sɣuyyun x uhemmec i yettwaggen i Tiṭṭawin.

Ɛlaḥsab min tenna France 24, imezdaɣ wtin tiqeyḍunin, blukan ikumiyya n upiṭrul wer ttenhezzin, maca ipulisen wer ɣer-sen qerrben dinni.

Arayes n Tunes, yenna belli min ittemsaren wer yelli bu meɛqul, yenna belli imezdaɣ ɣer-sen lḥeqq ad sɣuyyen, maca ittxessa-ten ad weqqren lqanun. Amen yenna belli netta yexs ad yesnewju inni i yesɣuyyun ḥuma a kid-sen yerẓem amsawal.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...