Imeɣnas wer dasen-iεjib bu lḥal x uḍuf n Brahim Buxizzu d AMDH tegg-dd ijjen usiweḍ

Ittwaṭṭef tameddit n jjemεa n 24 Cutenbir i yeεdan, ameɣnas d usuḥufi « Brahim Buxizzu » ɣer Ijaḍarmiyen n Miḍar. Ttuɣa rzun-dd x-as netta d bab n usit « Nadorpress » Musṭafa Acbal ḥuma ad asen-slen alaḥsab ijj n ubidyu i yettunuḍen di Social Media.

Nniyaba n Lmeḥkama n listinaf di Nnaḍur; ttuɣa tewca iwarditen-nnes bac ad dd-laɣan i « Musṭafa Acbal » d « Brahim Buxizzu » alaḥsab abidyu-nni. I di dd-ittban Buxizzu ittekritika ca n Ijaḍarmiyen i ttuɣa iḍeffaren i Ayt Ṭiyyeb.

Alaḥsab min din inna usit n « Nadorpress » ila nniyaba teqqar ila « Buxizzu » ixes ad igg tiεenkraf i tecli x webrid ameqqran. Netta ttuɣa jjin-tt ɣer-sen di Miḍar, mani i das-dd-rxun i « Acbal ».

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, aṭṭas n imeɣnas wer dasen-iεjib bu lḥal wami ṭṭfen Buxizzu. Ula kṭer di lweqt-a mani abirus n Kuruna yella s waṭṭas. Imeɣnas-a s ixef-nnsen i ibedden zzat i uraq n Ijaḍarmiyen di Miḍar; nnan ila mala qqimen ṭṭfen Buxizzu iggur ad sɣuyyen wami dewlent tseqqar d tlelliyin ɣer deffer.

Aked manaya; tamesmunt Tameɣrabit i tseqqar n yewdan (AMDH) di Miḍar tegga ijjen usiweḍ teεlem-dd dag-s uḍuf n umeɣnas n unhezzi n Tmaziɣt « Brahim Buxizzu ». Mamec iruḥen ɣer Ijaḍarmiyen bac ad t-ẓren dinni. AMDH tenna-dd ila « tettraja ad tessen ttuham i das-wcin i wemɣnas Buxizzu; mamec netta ittbedda akid-s d merra imeɣnas n tmesmunt n Buya deg Ayt Tiyyeb.

Asiwed n AMDH

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...