Imaziɣen n tenyart n warbar asertan sbedden araq n ṭanja tiṭṭawin lḥusima

imaziɣen tggen tasertit

LeRifain

Dg wass n 12 yulyuz 2020 tesbed tanyart n warbar asertan taseṭṭa n ṭanja tiṭṭawin lḥusima. Days axfawen n qaε iraqqen n uɣezḍis n yeẓẓelmeḍ manaya yused awarni usbeddi n uraq n derεa tafilalt

aneɣmis-a issiwl xafs uraq n ljiha 12, mammec d-ays ssiwlen waxfawen n uraq racid lɣernaṭi d muḥemmed naḥas. X tseḍwin n tenyart d mani texs ad taweḍ s tzemmar nnes

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...