Imaziɣen kɛan x tsemɣurin n Usinag n Tmaziɣt IRCAM.

Amkan n IRCAM di Rrbat

Aṭṭas n Ifaysbukiyen kɛan x tsemɣurin i d-yefsar Usinag ageldan n tussna n Tmaziɣt (IRCAM). Qqaren belli ttemmewcant i ca n yiwdan wer stihheln ca, ttekksen-tent i inni istahllen. Mamec Imaziɣen n Usammer d Arrif qqaren ila nitni lebda ttḥuzen-ten ɣer ṭṭerf. Asit n Scoop.ma yura-d « sseɛd n wenn ɣer tella xalt-s di tmeɣra ». Ismeɛna-d x inni iksin tasemɣurt tameqqrant n Usinag, ttuɣa-ten s merra kkin x useqqim n IRCAM. Kkes ɣir Muḥemmed Mestawi.
Ɛ.Ḥ yura x ufaysebuk-nnes manaya: « Nec ig illan d amari zi Arrif, wer day-i yeɛjib lḥal x usinef i dasen-tteggen i imariten di Arrif zi tsemɣurin n Usinag ».

Zi xemsa n tsemɣurin n tsekla, mmewcent i rebɛa d Isusiyen, ijjen zi Arrif, ula d ijjen zi Aṭlas. Ma Imaziɣen nniḍen wer ssinen ad arin? 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...