Imaziɣen i Ḥimmic: Cekk wer tḥemmled Tamaziɣt

D aberru n artikelat i yuran imeɣnas n umussu Amaziɣ maḥend ad d-arren x Bensalem Ḥimmic (awzir yezwar n tussna di Lmuɣrib d aselmad n Tfelsafit).

Ḥimmic yura deg ijjen artikel s Teɛrabt yefsar-it x Hispris, igga-as i wezwel « iẓuran n ladas jar Taεrabt d Tmaziɣ », inna dag-s belli asekkil n Tfinaɣ wer ɣer-s bu iẓuran, mamec inna ila imeɣnas n Tmaziɣt « ttetten lɣillet ccaten di ddin » zeɛma ismeɛna-dd umi imeɣnas n Tmaziɣt ttarin s Teɛrabt d nitni ccaten dag-s.
Ḥimmic wer yettu ca ula d Argun Muḥemmed, min xef d-ihwa, inna-as qa netta wer yessin i Taεrabt, mayen yejjin tamɣart n Argun ad x-s terr, tenna-as ila Ḥimmic wer yelli bu d aryaz minzi tuɣa wer izmir ad yini manaya di lḥeqq n Argun umi tuɣa yedder, mamec tenna ila Ḥimmic iterra lḥar zi Argun minzi wer iqbil ad kid-s izemmem dduktura-nnes.
Artikel n Ḥimmic, issreɣ ula d Facebook, aṭṭas n i das-innan ila netta d Aɛurubi, wer iḥemmel Tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...