Imaziɣen i Ḥimmic: Cekk wer tḥemmled Tamaziɣt

D aberru n artikelat i yuran imeɣnas n umussu Amaziɣ maḥend ad d-arren x Bensalem Ḥimmic (awzir yezwar n tussna di Lmuɣrib d aselmad n Tfelsafit).

Ḥimmic yura deg ijjen artikel s Teɛrabt yefsar-it x Hispris, igga-as i wezwel « iẓuran n ladas jar Taεrabt d Tmaziɣ », inna dag-s belli asekkil n Tfinaɣ wer ɣer-s bu iẓuran, mamec inna ila imeɣnas n Tmaziɣt « ttetten lɣillet ccaten di ddin » zeɛma ismeɛna-dd umi imeɣnas n Tmaziɣt ttarin s Teɛrabt d nitni ccaten dag-s.
Ḥimmic wer yettu ca ula d Argun Muḥemmed, min xef d-ihwa, inna-as qa netta wer yessin i Taεrabt, mayen yejjin tamɣart n Argun ad x-s terr, tenna-as ila Ḥimmic wer yelli bu d aryaz minzi tuɣa wer izmir ad yini manaya di lḥeqq n Argun umi tuɣa yedder, mamec tenna ila Ḥimmic iterra lḥar zi Argun minzi wer iqbil ad kid-s izemmem dduktura-nnes.
Artikel n Ḥimmic, issreɣ ula d Facebook, aṭṭas n i das-innan ila netta d Aɛurubi, wer iḥemmel Tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s