Imẓalla ad dewlen ɣer tẓallit n jjemɛa.

Lerifain.fr

Tenna-d tamawast n tɣawsiwin timeslmin belli iwdan ataf zemmren ad ẓallen tẓallit n jjemɛa di tmezgidawin. X manaya iggur ad nnurẓment ca n ɛcra alaf n tmezgida, maḥend ad dag-sent yili tẓallit n jjemɛa, aked tẓallitin nniḍen. Aya ad yili beddu-nnes zeg wass n jjemɛa 16 Kṭuber 2020. Tamwast, tenna belli iggur ad tegg tizemmar-nnes maḥned tiẓallitin ad ɛdant mliḥ, ad dag-sent yili uweqqer n umlagg°aj jar imẓalla. Ɛawed, ad yili s twiza aked imḍebbaren nniḍen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...