Ijjen wergaz d temɣart-nnes zi Ddriwec mmuten deg ijjen laksiḍa x webrid n umejjaw

Inneqleb ijjen umuṭur s tlata n tjerrarin zeg ijjen wergaz d temɣart-nnes deg uɛecci-ya n lḥedd 12 Yulyuz 2020 x webrid jar Amejjaw d ubrid n ssaḥili zegga tuɣa gguren ad raḥen ɣer lebḥer.

Argaz-a d temɣart-nnes tuɣa smunen akid-sen tarwa-nnsen (xemsa idsen) inneyzmen, maca nitni (argaz d temɣart-nnes) mmuten zegga wwḍen ɣer Spitar n Lḥasani di Nnaḍur.
Ibriden ittawyen ɣer lebḥer n tesga n Ddriwec d aɛeffan aṭṭas, kur assegg°as imejjer buḥbel n yiwdan i x-as ittekken.

Lexbar immeksi-d zi Nadorcity.com

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...