Ijjen upidufili zi Qasita, ittwaṭṭef zegga ittɛedda x ijjen uḥenjir

Ijadarmiyen

Ijaḍarmiyen n Miḍar ṭṭfen ass n ttlata 15 Cutenbar ijjen ucifur n ṭṭaksi. Iɛedd x ijjen uḥenjir d amezzyan. Aterras-a wanita weyyen-t ɣer lmeḥkama zi senni lux aqqa-t di leḥbes n Selwan. Abidufili-ya i yellan d mmis n Qasita. Di lɛumur-nnes ca n 35 iseggusa. Yeymar-d aḥenjir-a (bu 11 iseggusa) uca iḍeyyeɛ-it di ṭṭaksi-nnes.

Alaḥsab lexbuart i din, aḥenjir-nni iqqim isseɣd wer tt-yenni ca i lwalidin-nnes. Maca ɣer umeggaru inna-as-tt i yemma-s. Iɛawed-as mayen das-yemsaren di ṭṭaksi-nni. Zi senni weyyen-t ɣer ijjen uḍbib yegga-as ijjen tist. X-as diklaran zzag-s ɣer ijaḍarmiyen n Miḍar. Imeggura-ya deɣya deɣya ssersen x-as fus.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...