Ijjen udlis d amaynu x Lḥirak.. Ma tettrra Israël taynit i Arrif ?

Bruce Maddy-Weitzman

Lḥirak n Arrif, d ijjen umussu i d-yejjin aberru n wawal d umherwaḍ. Aṭṭas n tmura, jarkter tinni n Uruppa ttuɣa ḥeṭṭant s taynit mayen ittuqiɛen. Jarkter Spanya, Fransa, Hulanda d Beljik. Aṭṭas n trezzutin d idlisen i d-yeffɣen maḥend ad adsen kter ɣer wefham n lḥirak.

Maca hi Izrayliyen, ma ttuɣa ttexsen la nitni ad fehmen mayen ittemsaren di Arrif ? Din aṭṭas n tebridin i ɣa yejjen Izrayliyen ad rren taynit i Lḥirak n Arrif. D amezwaru, minzi din ijjen melyun n wudayen izeddɣen di Izrayil ɣer-sen iẓuran d Imeɣrabiyen. Wis tnayen, minzi Titrit i yellan deg ubandu n Arrif i d-yeḍharen s waṭṭas di lmidiya, iqqen ɣer titrit n Dawed. Terwes di tenni ig yellan deg ubandu Ayizrayli. Wis tlata, Izrayil ɣer-s ijjen tɣuni d tameqqrant aked Lmuɣrib, waxxa ɣir sadu ṭṭabla, maca zegga ttyarita ffɣen ɣer-s bṭayṭay. Aked manaya, ijjen uɣezdis zeg umussu Amaziɣ yettwala amenɣi-nni ig illan di Filisṭin wer yelli ca d anamur. Amussu Amaziɣ weḥḥd-s ig issersen iseqsan x array n Ixwanjiyen d iẓelmaḍen i yeqqaren ila Filisṭin d « tɣawsa d tanamurt ».  

Deg useggas i yeɛdan, issufeɣ-d Bruce Maddy-Weitzman ig illan d ijjen umrezzu d Ayizrayli di Tesdawit n Tel Aviv ijjen udlis x Imaziɣen. Yegga-as i wezwel-nnes : « Amazigh Politics in the Wake of the Arab Spring » niɣ « Tisertitin Tamaziɣt deg ufaqqi n tefsut Taɛrabt ». Adlis-a wanita yeggur ad t-tessufeɣ tasdawit n Texas deg Umarikan. Yettwaḥsab adlis-a d wis tnayen n Bruce Maddy-Weitzman ig issawalen x Imaziɣen awerni adlis-nnes amezwaru umi qqaren « Imussuten Imaziɣen di ẓelmeḍ n Tefrikt ». Issiwel dag-s Uyizrayli-ya wa x lḥirak n Arrif d tmeskanin di Lezzayer. Maddy-Weitzman netta d amrezzu deg wammas n Moshe Dayan n ccerq n tɣuriwin n ccerq amerwasu d tinni n Tefrikt.

Awerni umi yebda Lmuɣrib lux, ittemsurruf bṭayṭay aked Izrayil, tzemmer taynit Tayzarylit ad temmerni kṭer ukṭer i Arrif d mayen dag-s ittemsaren.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...