Categories: IneɣmisenTasertit

Ijjen udlis d amaynu x Lḥirak.. Ma tettrra Israël taynit i Arrif ?

Bruce Maddy-Weitzman

Lḥirak n Arrif, d ijjen umussu i d-yejjin aberru n wawal d umherwaḍ. Aṭṭas n tmura, jarkter tinni n Uruppa ttuɣa ḥeṭṭant s taynit mayen ittuqiɛen. Jarkter Spanya, Fransa, Hulanda d Beljik. Aṭṭas n trezzutin d idlisen i d-yeffɣen maḥend ad adsen kter ɣer wefham n lḥirak.

Maca hi Izrayliyen, ma ttuɣa ttexsen la nitni ad fehmen mayen ittemsaren di Arrif ? Din aṭṭas n tebridin i ɣa yejjen Izrayliyen ad rren taynit i Lḥirak n Arrif. D amezwaru, minzi din ijjen melyun n wudayen izeddɣen di Izrayil ɣer-sen iẓuran d Imeɣrabiyen. Wis tnayen, minzi Titrit i yellan deg ubandu n Arrif i d-yeḍharen s waṭṭas di lmidiya, iqqen ɣer titrit n Dawed. Terwes di tenni ig yellan deg ubandu Ayizrayli. Wis tlata, Izrayil ɣer-s ijjen tɣuni d tameqqrant aked Lmuɣrib, waxxa ɣir sadu ṭṭabla, maca zegga ttyarita ffɣen ɣer-s bṭayṭay. Aked manaya, ijjen uɣezdis zeg umussu Amaziɣ yettwala amenɣi-nni ig illan di Filisṭin wer yelli ca d anamur. Amussu Amaziɣ weḥḥd-s ig issersen iseqsan x array n Ixwanjiyen d iẓelmaḍen i yeqqaren ila Filisṭin d « tɣawsa d tanamurt ».  

Deg useggas i yeɛdan, issufeɣ-d Bruce Maddy-Weitzman ig illan d ijjen umrezzu d Ayizrayli di Tesdawit n Tel Aviv ijjen udlis x Imaziɣen. Yegga-as i wezwel-nnes : « Amazigh Politics in the Wake of the Arab Spring » niɣ « Tisertitin Tamaziɣt deg ufaqqi n tefsut Taɛrabt ». Adlis-a wanita yeggur ad t-tessufeɣ tasdawit n Texas deg Umarikan. Yettwaḥsab adlis-a d wis tnayen n Bruce Maddy-Weitzman ig issawalen x Imaziɣen awerni adlis-nnes amezwaru umi qqaren « Imussuten Imaziɣen di ẓelmeḍ n Tefrikt ». Issiwel dag-s Uyizrayli-ya wa x lḥirak n Arrif d tmeskanin di Lezzayer. Maddy-Weitzman netta d amrezzu deg wammas n Moshe Dayan n ccerq n tɣuriwin n ccerq amerwasu d tinni n Tefrikt.

Awerni umi yebda Lmuɣrib lux, ittemsurruf bṭayṭay aked Izrayil, tzemmer taynit Tayzarylit ad temmerni kṭer ukṭer i Arrif d mayen dag-s ittemsaren.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar