🔊 Ijjen ubilyunar d Arumani immut awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnes di Milan

Abilyunar Arumani Dan Petrescu d tnayen zi lawcun-nnes mmuten awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnsen x ij n lebni ixwan di Milan, Italya.

Ij n ṭṭiyara privi, d tameẓẓyant tewḍa x ij n lebni ixwan di ladas n Milan, di s nnej n Utalyan.

Alahsab min qqaren lpulis, tmenya n iterrasen i ila dag-es, marra mmuten.

Nnan midiya n Uṭalyan belli Abilyunar Arumani Dan Petrescu, d netta i ila ineddhen ṭṭiyara-ya.

Aterras-a i ila ɣer-s illa 68 issegusa di buhbel-nnes, ittḥwasab zeg iwdan iɣnan aṭṭas qaεεa di Rumania.

Ila ɣar-es caraka n lebni d waṭṭas n tḥuna timeqqranin. Mamec ila ɣar-s ra d ljinsiya d Talimanit, i d inna uɣemmis umi qqaren Corriere della Sera.

Iɣemmisen-a s tnayen, CORRIERA d AGI, nnan-dd belli tamɣart-nnes n Petrescu, ila ɣar-s 65 n issegusa, ila ɣar-s ljinsiya d Tafransist d mmi-s Dan Stefano i ila ɣer illa 30 issegusa, ra d nitni mmuten.

Munen-d kid-sen ra d rebεa n imeddukal d tnayen n tsuytmatin d babat d tayemmat, aked d usiymi-nsen i ila iεelmen yalleh ijjen useggas di buḥbel-nnes.  

Laksida-ya temsar di ladas n ustatyun n mitru di baryu n Milan, umi qqaren San Donato.

Ttɛawaden iwdan ila tteslan i uḍuqqez umi tudef ṭṭiyara di lebni i di llan tnayen n ṭṭebqat, i ila yellan ixwa umi dag-es xeddmen ḥuma a t-ɛedlen.

Tekkar timessi d tameqqrant uca igeɛεed dexxan deg ujenna. Ra d ca n ṭṭumubinat deg ubrid, i yudsen timessi-ya, tekkar dag-sent timessi. D aya i yenna ij n uterras i yeẓrin manaya, maca wer innyezzem ḥedd.

Yenna-d uɣemmis Aṭalyan ‘ANSA’ belli ṭṭiyara-ya zi ddab n ṭṭiyarat umi qqaren-t PC-12, ɣar-es ij n umuṭar waha. Yenna-d ɛawed uɣemmis-a s ixef-nnes beli kksen-as aqedduḥ aberkan i ṭṭiyara ḥuma ad rzun x mamec temsar laksida-ya.

Tala: Aljazeera

Tira: Ɛebdeṣṣamad Zaryuḥi

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...