Categories: AmaḍalIneɣmisen

Ijjen uberlamani ibda awal-nnes s Tmaziɣt deg uberlaman Afransis

M’jid Lgerrab, Tala: Wikipédia

Yexḍar ijj uberlamani d afransis ad yebda awal-nnes di tmesmunt tanamurt. S ca n iwalen n uɣennij amaziɣ n Muḥemmed Rwica « ini-as ini-as ». Aberlamani-ya i yellan d agmam n tmeslayin tiberranyin di tmesmunt tanamurt netta d Mjid Lgerrab, iẓuran-nnes d imeɣrabiyen. Yefsar x Facebook, awal-nnes mani i yebda s wawalen n uɣennij-a Amaziɣ yettwassnen.

Yenna Lgerrab belli iwalen n uɣennij-a xsen ad inin « tawmat » s Tmaziɣt. Mamec txes ad tini ɛawed « Tamɛawant di ca n usafar icerken ». Deg ijjen tedwina i d-igga Lgerrab x lḥiḍ-nnes n facebook. Yenna-d : « Wami bdiɣ ad mharwaḍeɣ, ggiɣ ijjen tmeslayt wer telli bu nurmal. Iydareɣ-d iwalen n uɣennij amaziɣ n Muḥemmed Rwica, i yellan d ijjen artista d ameqqran zeg Waṭlas ».

Manaya i yegga Aberlamani-ya, zeɛma axmi ixes a zzay-s issemɣar zi artista-ya immuten deg useggas n 2012. Muḥemmed Rwica netta d ijjen artista d Amaziɣ d Ameɣrabi. Ittwassen s waṭṭas n iɣennijen zzag-sen « ini-as ini-as » i ɛawden aṭṭas n inaẓuren di Lmuɣrib niɣ berra-nnes.

Tala: Maghreb Voices

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar