Ijjen uberlamani ibda awal-nnes s Tmaziɣt deg uberlaman Afransis

M’jid Lgerrab, Tala: Wikipédia

Yexḍar ijj uberlamani d afransis ad yebda awal-nnes di tmesmunt tanamurt. S ca n iwalen n uɣennij amaziɣ n Muḥemmed Rwica « ini-as ini-as ». Aberlamani-ya i yellan d agmam n tmeslayin tiberranyin di tmesmunt tanamurt netta d Mjid Lgerrab, iẓuran-nnes d imeɣrabiyen. Yefsar x Facebook, awal-nnes mani i yebda s wawalen n uɣennij-a Amaziɣ yettwassnen.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=414747592950168

Yenna Lgerrab belli iwalen n uɣennij-a xsen ad inin « tawmat » s Tmaziɣt. Mamec txes ad tini ɛawed « Tamɛawant di ca n usafar icerken ». Deg ijjen tedwina i d-igga Lgerrab x lḥiḍ-nnes n facebook. Yenna-d : « Wami bdiɣ ad mharwaḍeɣ, ggiɣ ijjen tmeslayt wer telli bu nurmal. Iydareɣ-d iwalen n uɣennij amaziɣ n Muḥemmed Rwica, i yellan d ijjen artista d ameqqran zeg Waṭlas ».

Manaya i yegga Aberlamani-ya, zeɛma axmi ixes a zzay-s issemɣar zi artista-ya immuten deg useggas n 2012. Muḥemmed Rwica netta d ijjen artista d Amaziɣ d Ameɣrabi. Ittwassen s waṭṭas n iɣennijen zzag-sen « ini-as ini-as » i ɛawden aṭṭas n inaẓuren di Lmuɣrib niɣ berra-nnes.

Tala: Maghreb Voices

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...