Ijjen tmarit d Tameɣrabit tenɣa ixef-nnes deg Ulanda

Wikipedia

Naɛima Lbezzaz i illan d ijjen tamarit Tameɣrabit/Tahulandit temmut simana-ya x 46 issgusa. Lmewt-nnes yus-dd awerni umi tenɣa ixef-nnes, tejja awern-as tnayen n yessis d tiyujilin.

Tebda tamarit-a tira-nnes x usegg°as-a n 21 n wungal n « abrid n yeẓẓelmeḍ » (De weg naar het noorden : 1995). I di tettɛawad ijjen tḥajit n ijjen tḥudriyt d Tameɣarabit trezzu ijjen tudert tecna deg Uruppa. Naɛima, tessefruri-dd adlis awerni i wenniḍen, ameknaw « De Verstotene: 2006″ d « Het gelukssyndroom : 2008″. Ungalen-a i di tɛawed x umenɣi-nnes kuntra i ddiprisyu.

S udlis n « Vinexvrouwen : 2010″ i di tewweḍ ad tettwassen aṭṭas, tɛawed dag-s x tudert-nnes di ddcar n Vinex di temdint n Zandaam. Awal-nnes x tasikswalit n temɣart jjin aṭṭas n yiwdan ad x-as hudden x tudert-nnes.

Ɛebdelqader Benneɛli, amari Ahulandi/Arifi, d netta zeg imezwura i dd-issiwlen x lexbar n lmewt-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...