Ijjen temɣart zi Benṭeyyeb temmut s kuruna

Le Rifain

Yeffeɣ-as buḥbel i yijjen temɣart zi Benṭeyyeb, di spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur, zegga i tt-yelqef ubirus n « covid-19 ».

Tamɣart-a ttuɣa tehlek aṭṭas, ttuɣa tettraḥ zi Benṭeyyeb al Miḍar ḥuma ad tseffa idammen, deg yijjen spiṭar bnan-t lmuḥsinin, wer das-teggi ddewla ula d aḍbib i dinni ɣa ixedmen, manaya ɛlaḥsab min dd-yusin di tzemmemt n B.L di facebook.

Yemmerni x-as lḥal zegga i tt-yelqef ubirus-a n kuruna. wer din min tekka, uca temmut.

D nettat i yellan d tamezwarut i ittmettan s kuruna di temdint n Nnaḍur.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...