Ijjen lefqih di Miḍar ufin dag-s Kuruna

tamzgyida n Ayt Mehsen
Tala: Rue20

La d ijjen di Miḍar ma tuɣa yettxayal ila ad d-yaweḍ lehlak n Kuruna ɣer-sen. Zegga i yesseɛdu ijjen lefqih n temzgyida n Ayt Meḥsen tist n Kuruna di Ddriwec, ufin ila yeksi lehlak-a.
Tamzgyida n Ayt Meḥsen tus-d deg ijjen wemkan mani llant aṭṭas n tḥuna, d ijjen ssuq d ameẓẓyan n temɣarin, suya, Lmexzen yuzzel maḥend ad igg tist i merra wi yeẓrin lefqih-a.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...