Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen.

Fabrika-ya tettegg aṭṭas n yemxumbal i seḥḥet n imezdaɣ d iḥenjiren imeẓẓyanen.

Fabrika min xef tenna Nadorcity ila tettwagg dinni amenni waha di ddcar, d tenni iԑernen imezdaɣ a x-as sɣuyyen bac ad kksen leḍruriyet-nnes x seḥḥet n yemzdaɣ d twennaḍt.

Imezdaɣ iwwḍen ad ggen ijjen ubeddi, wami sbedden ijjen texzamt, awern-as usin-d ijadarmiyen d lqayed bac ad asen-kksen taxzamt-nni.

Tettren imezdaɣ n ddcar n “Tcumbira” imḍebbren bac a x-asen kksen leḍruriyet; zegga ttuɣa tettwagg fabrika ijemmԑen plastik, uca sfessayen-t, min itteggen aṭṭas n yemxumbal s ikemmuḍen-nni.

Min ittejjan imezdaɣ d tarwa-nnsen ttcemman ddexxan-nni n plastik i dasen-itteggen imxumbal d imeqqranen di seḥḥet.

Tnayen iseggusa zi mani tamesmunt n “Itri” tettegg tizemmar bac ad tettwakkes fabrika-ya maca walu, sekken ijjen ucetki ɣer Lԑamil n Nnaḍur, bla ma ad ibeddel walu.

Fabrika ittreddajen sseḥḥet n imezdaɣ, thekkwa x twennaḍt d tikulujit n ddcar-a i yudsen i lɣabet, imḍebbren ar lux ԑad wer ggin walu bac ad ksin seḥḥet n imezdaɣ s taynit.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...