Ijj n uḥudri zi Lḥusima yegga tamenhat i tudert-nnes di spiṭar n Fas

Le Rifain

Yengez-dd yijj n uḥudri ass n letnayen i yeɛdun zi ṭaj wiss rebɛa di spiṭar n Lḥasan wiss tnayen di Fas.

Aḥudri-ya ilul asegg°as n 1987, netta zi Bnigmil, maca ttuɣa izeddeɣ di temdint n Tiṭṭawin. ttuɣa-t yegga ijj n uparasyun x yiẓewran. ɛlaḥsab min dd-yusin di hespress belli tamehla n spiṭar n Lḥasan wiss tnayen di Fas tenna aqa lmerḥum ttuɣa-t aked baba-s di ṭaj wiss rebɛa, qbel ma a t-yesseɣfel, a dd-yenḍu zi lkaẓi.

Aḥudri-ya awarn i temsart-a, yemmut deg wemkan, ipulisen reẓmen lankiṭ ḥuma ad ssnen min din.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...