Ibuɣawen i tmunt n ibuɣawen aɛraben: beddlem isem, neccin d imaziɣen!

Deg yij n tebrat sinyin-tt waṭṭas n ibuɣawen n Nnaḍur/ Lḥusima, d yinneḍni zeg imukan nniḍen zi Lmeɣrib, ssilyen-tt ɣer tmunt n ibuɣawen aɛraben, gerwen dag-s alaɣi-nsen i tmunt-a ḥuma ad tbeddel isem, ad tedwel qqaren-as « tamunt n ibuɣawen n tefriqt n nnej d ccerq n lwesṭ ».

Tabrat-a i dd-yusin di twala wiss tnayen n lbiru n lebda n tmunt n ibuɣawen aɛraben i tesnewju tyemmunt n ibuɣawen n Nnaḍur/ Lḥusima, ikellef ubuɣaw Xalid Umɛiz, d netta i tt-yessersen jer ifassen n lbiru n tmunt n ibuɣawen.

Abuɣaw Xalid Umɛiz umi yessers tabrat jer ifassen n tmunt n ibuɣawen
Tateswirt zi lḥiḍ n facebook n ubuɣaw Xalid Umɛiz

Zi min dd-yusin di tebrat-a: « wer iweḍḍer ula x yijjen belli igduden n Tefriqt n nnej iẓewran-nsen d imaziɣen (…) s uya, aqa umi tettwasemma tmunt-nneɣ s yisem n tmunt n ibuɣawen aɛraben, manaya d ij n tɛunsurit tban, tmeḥḥa tinettitin i yemsebḍan n ibuɣawen i yellan di tmunt, amen ɛawed manaya iɣeṭṭel zeg yegduden n imukan-a, zeg-sen agdud amaziɣ d wegdud akurdi, deg yij n wakud yettwassen s idusturen i dd-yerrin taynit i tnettit tamaziɣt.

Asurif-a, d ij n tfawt d tazegg°aɣt sserɣen-tt ibuɣawen imaziɣen di Nnaḍur, ḥuma ad ssnen yinni imeḥḥan tinettitin s yisem n tuɛɛerba, aqa akud ibeddel, iwdan faqen, sinta-nni n umaḍal aɛrab qeḍwen-as ifilan, ccin-ten iɣerḍayen, wer teqqim txeddem ula tneffeɛ!

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...