Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten

Tala : HRW

Tenna Human Rights Watch belli waxxa din amesɛdaw jar tmurt n Lmuɣrib d tmurt n Lezzayer. Maca s tnayen idsent, i ibellɛen igmiren deg wudem n wayawya, msetfaqent x usmsurref-nnsent aɛeffan aked ijurnalisten, wer ḥemmlent ad slent i ijurnalisten ilelliyen.

Yerni-dd yenna-dd Eric Goldstein, amɣar n HRW di Tmazɣa d Usammer Anammas, belli Dzayer teḍfar Xalid Drarni x ttuhmet n « uḥadi n tmunt tanamurt » mamec i das-tetter nniyba rebɛa isseggusa n leḥbes. Di Kaza, zegga i tuɣa tejja « taseḍma tanamurt » Ɛumar Rraḍi yettraḥ ittas-dd ca n 12 n twalatin, maḥend ad akid-s ggen listijwab, ɣer umeggaru ṭṭfen-t s ttuhmet n « uhuddi x tenfrut n ddewla n berra » s umsurref aked icekkamen d iberraniyen… d ttaɛeddu x ijjen tjurnalist.

Goldstein, yenna belli lḥemla yettwaggen x Ɛumar Rraḍi s webrid n ca n isiten, qqaren ila ḍeffren i ddewla, ittejja-aneɣ ad ncekk ila ddewla txes ad tsesseɣeḍ Rraḍi, ad ssigg°den inniḍen.

Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, Ddrarni i yeggin asit n « casbah-tribune.com », mani i t-ḍeffren ca n 150 alef n yiwdan x Tweeter d Facebook, d tira-nnes n kul ass x lḥirak Azzayri, ad yili d manaya i yessekkɛan lmexzen Adzayri ar ami i t-ṭṭfen.

HRW, tura x uraq-nnes belli « waxxa ttemḥizwaren Dzayar d Lmuɣrib deg waṭṭas n yiyyaren maca waxxa amenni wer ttemsebḍin ca deg wekrah-nnsen i tajurnalist tanimant d wefran »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...