Huda Jellul: Nuḥel aṭṭas!

Tala: Facebook

Tenna Huda Jellul i Nadorcity.com belli assegg°as-a n lɛid wis tesɛa i tesseɛda bla baba-s. Terni, belli waxxa nitni, lwacun n Jellul, ẓẓuyten Muḥemmed Jellul, maca nitni aqqa-yen akid-s di min ittegg. Minzi wadji ittegg-it x-asen waha maca ugdud amen ikmel.

Huda, tenna belli nitni ferḥen x usnufsel n inecraf. Minzi azgen ameqqran-nnsen la nitni ɣer-sen tarwa-nnsen stahllen ad ffɣen. Mamec nettat tuɣa tessitim ad d-yeffeɣ baba-s maḥend ad tkemmel lefraḥet-nnsen. Maca amec tenna, ila lmexzen, itterra lḥarr x-as. I tenna Huda.

Terni tenna Huda ila netta wer tejjiwen qqaɛ zi baba-s, wer kid-s tesseɛdi walu: « nec qqareɣ awal n papa di tilifun waha […] tesɛ snin luxa, xemsa n tminutin i di qqareɣ awal n papa di tilifun« . Deg umsagar-nnes aked Nadorcity, tɛawed Huda x mamec i ṭṭfen baba-s deg wass-nni. Twekked ila baba-s yusa-as-dd tilifun ila netta rezzun x-as, maca Jellul ila iqqar belli netta wer yeggi walu maḥend ad t-ṭṭfen, mamec yugi ad yirwel zi taddart minzi mayen ittegg iḍhar, wer yukir maḥend ad yirwel. I tenna yelli-s n Huda, deg wawal-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...