Huda Jellul: Nuḥel aṭṭas!

Tala: Facebook

Tenna Huda Jellul i Nadorcity.com belli assegg°as-a n lɛid wis tesɛa i tesseɛda bla baba-s. Terni, belli waxxa nitni, lwacun n Jellul, ẓẓuyten Muḥemmed Jellul, maca nitni aqqa-yen akid-s di min ittegg. Minzi wadji ittegg-it x-asen waha maca ugdud amen ikmel.

Huda, tenna belli nitni ferḥen x usnufsel n inecraf. Minzi azgen ameqqran-nnsen la nitni ɣer-sen tarwa-nnsen stahllen ad ffɣen. Mamec nettat tuɣa tessitim ad d-yeffeɣ baba-s maḥend ad tkemmel lefraḥet-nnsen. Maca amec tenna, ila lmexzen, itterra lḥarr x-as. I tenna Huda.

Terni tenna Huda ila netta wer tejjiwen qqaɛ zi baba-s, wer kid-s tesseɛdi walu: « nec qqareɣ awal n papa di tilifun waha […] tesɛ snin luxa, xemsa n tminutin i di qqareɣ awal n papa di tilifun« . Deg umsagar-nnes aked Nadorcity, tɛawed Huda x mamec i ṭṭfen baba-s deg wass-nni. Twekked ila baba-s yusa-as-dd tilifun ila netta rezzun x-as, maca Jellul ila iqqar belli netta wer yeggi walu maḥend ad t-ṭṭfen, mamec yugi ad yirwel zi taddart minzi mayen ittegg iḍhar, wer yukir maḥend ad yirwel. I tenna yelli-s n Huda, deg wawal-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s