Hi uḥeggen min ixeddem! .. Ijjen di Ddriwec iḍiyyeɛ ijjen tbuhaliyt di berra!

tala: Almaghribtoday

Ijaḍarmiyen n Ddriwec, ṭṭfen ijjen izeddeɣ di berra. Ittɛedda x ijjen tbuhaliyt la d nettat tettili di berra. Uḍuf-nni i das-ggin i uterras-nni, yus-d zegga i t-teṭṭef ijjen kamira di lwesṭ n temdint.

Awerni umi zzag-s diklaran, ṭṭfen-t Ijaḍarmiyen. Alaḥsab mayen d-iεawed Nadorcity, aqqa wenni iṭṭfen ɛad aqqa-t ɣer Ijaḍarmiyen rezzun akid-s x mayen yemsaren. Qbel ma ad t-ssehwan ɣer lmeḥkama di Nnaḍur.
Alaḥsab mayen ttɛawaden imezdaɣ n Ddriwec, aṭṭas n yiwdan izeddɣen di berra ttɛeddan x tbuhaliyt-a teṭṭsen akid-s di berra s uɣil x-as. Merra manaya ittemsar d tmesmunin d imḍebbaren wer ggin walu maḥend ad sbedden manaya.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...