Ha kuruna ha liɣla. Lxuḍert d jahennama

Le Rifain

Lxuḍert d jahennama, wer yelli wi ɣer-s ɣa iqerrben. D wa d awal i qqaren yemsewwqen di Nnaḍur d tneddam nniḍen deg wussan-a, awarn i umi yemmerni ttaman n lxuḍert.

Ṭṭumeɛṭic tegga ɛecrin duru, llaymun yiweḍ al settin duru i kilu, baṭaṭa ɛecra duru, ma aḍil d lbanan d tteffaḥ, manayenni wer x-as bu wawal. Di lweqt n zzeyyar i tegga kuruna x ipubriten, aṭṭas i ibedden x lxedmet, aṭṭas i xef tenqes lxedmet, aṭṭas n ipubriten ufin ixf-nsen arendad i tmessi n ttaman, d tmessi n ca wer yelli!.

Aṭṭas i itterran liɣla-ya ɣer lazaɣ d wenẓar i wer yewtin, maca dinni ɛawed wi yeqqaren belli d isemsaren di leswaq n jjemlet i yessiɣellan x ipubriten, minzi wer yelli wi ten-ɣa iraqben.

Mecḥal ma ketren isemsaren jer ufellaḥ d ssuq, tettaweḍ lxuḍert ɣer wenni i tt-yessaɣen s ttaman d jahennama. S uya, ittxessa uraqeb n manaya, bac ad terxes lxuḍert x ipubriten.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...