Furisti iṭṭef ca n iwejdawiyen yemmaren ajḍiḍ n menqeb-sennan bla lqanun

Awarn i waṭṭas n trezzut, ṭṭfen iryazen n furisti rebɛa n iwjdawiyen d awmaten . Usin-dd ɣer teyrawt n Imeṭalsen maḥend ad iymaren ajḍiḍ n menqeb-sennan bla lqanun.

Iwdan ttwaṭṭfen zegga ggin ijḍaḍ-a di leqfez, uca ṭṭfen abrid-nnsen ɣer Wejda maḥend ad ten-zzenzen din. Aṭṭas zzag-sen ttasen-dd ɣer Arrif, maḥend ad iymaren ajḍiḍ-a bla lqanun, zznuzan-ten i Yedzayriyen s tnuffra. Awmaten-a ittwagg-asen ijjen lmeḥḍer, zi senni weyyen-ten ɣer nniyaba.

Amec yettwassen ila ajḍiḍ n menqeb-sennan yeggur ad yenqaḍa zi Arrif. Idwel nnumru-nnsen inqeṣ aṭṭas, s uya furisti yeḍleqq i xemsin n yejḍaḍ di jjihet n Ddriwec, maḥend ad ẓẓun ajḍiḍ-a di Arrif zi twalat nniḍen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...