Fransa: « Valeurs Actuelles » tewsef taberlamanit Danièle Obono am ca n tesmeɣt

Danièle Obono, tateswirt: Stéphane de Sakutin. AFP. Zi libération.

Le Rifain

Tekker tḥeryaḍt di Fransa x tesɣunt i umi qqaren « Valeurs Actuelles », i yellan deg ufus n ifusiyen, zegga i dd-tewsef tabaerlamanit Danièle Obono am ca n tesmeɣt, awarn i umi i dd-tefser tateswirt-nnes, amen ɣer-s tiselselt n isemɣan deg yiri.

Arayes n lwuẓra n Fransa Jean Castex, iɛeyyeb min tegga tesɣunt-a, yenna x-as belli d ijjen lḥajet tqelleɛ-dd ul.

Tasɣunt tetter awadem zi Obono, maca tenna belli manaya wer yelli ca d rrasizm.

Obolo i yellan d taberlamanit x ukabar aẓelmaḍ i umi qqaren « La France insoumise », i ineddeh Jean-Luc Mélenchon, tefser deg yijjen tzemmemt di twitter tateswirt-nni i dd-tefser tesɣunt n ifusiyen, tura x-as: « Deg wudem n arrasizm d usugi aɛeffan i yesseḍfayen amsawal adimuqraṭi, zi yeffus ameṭṭarfu, al yeffus n lwesṭ. » Terni tenna: « France Insoumisea, a nsiɣi deg webrid, a nbedd aked yinni ittkafaḥen, aked yinni ibedden x uḍar ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...