Fransa tufa ila tayemmat tzemmar ad tesselseq Covid i uḥenjir deg uɛeddis

tala : Courrier international

Di yumayen-a, teffeɣ-dd ict tarezzut di tesɣunt n « Nature communication » teqqar ila covid 19 iɛedda zi tyemmat ɣar usiymi deg uɛeddis. Ta d tamzwarut deg umaḍal.

Aṭṭas d tarezzutin uqɛent x usmutti n ubirus-a zi tyemmat ɣar uḥenjir, maca ura d ict ma ɣar-s tidet tamussniwt [scientifique] minzi war uqiɛent bu tɣuriwin deg wakud-a. Lehlak-a d jjdid ɣar-neɣ war ɣar-s bu umezruy bac a negg ca n tɣuri talungtudinalt (di lagg°waj), ḥma ad neḍfar tamɣart mindi i di yella ubirus-a zi ɣa teysi aɛeddis ar d ɣa ixleq.

Ict temɣart tejja-dd ijjen useymi dag-s abirus-a, izumal-nnes, d igmamen-nnes ad qqimen qesḥen, mamec anegraw n wadji iqqim dag-s cwayt uca ruḥen. Iḍbiben qqaren ila 02% n isegman zemmren ad helken, mala teyymatin-nnsen dag-sent abirus-nni n covid 19.

Iseyman i ɣer ineṭṭu lehlak-a wer dag-sen ittili ca izumal d iɛeffanen. Di mamec ig ilesseq zi tyemmat ɣer lɛayel-nnes.
Tirezzutin ig iɛdan mmlent ila tzemmar tyemmat ad tesselseq lehlak i useymi-nnes maca wer ɣar-sent minxef ɣa beddent. Lux aḍbib De Luca ig illan d aḍbib di Paris, iwweḍ ad igg marra ifessayen ig itteḥdaja maḥend ad imekken di merra mindi tuɣa ttcekkan yimrezzuten. Yenna iqseḥ aṭṭas ad tegged ca n trezzut di lweqt n ubelleɛ, maca waxxa amenni yiweḍ a tt-yegg. Di trezzut-nnes, yufa ila Kubid 19 ittmuttuy zeg wadan n tmiṭṭ ɣer uḥḍiḍ uca yeggam din.
Γer umeggaru, ittɣima tamɣart i yeksin, ad teḥḍa ixef-nnes zi Kuruna, ad tegg takmamt, ad teslil ifassen-nnes s ssabun lebda, ad teɛzel ixef-nnes x yewdan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...