FNE iggur ad tegg ijjen wegraw d asemɣar zi Jellul

Jellul

Tenna Tasdawit tanamurt n uselmed (amnid adimukraṭ) ittwassnen s yisem n FNE. Ila yeggur ad ad tegg ijjen wegraw maḥend ad ssemɣaren zeg uselmad Muḥemmed Jellul. Ameggaru-ya i yesseɛdan xemsa iseggusa n leḥbes zegga ittwaṭṭef x umussu n 20 Febrayer deg Ayt Buɛeyyac. Awerni umi i d-iffeɣ, ijjen char ittwaṭṭef ɛawed, wami icrec deg unhezzi n Arrif.
FNE, tenna belli ixess ad as-d-rxun i Jellul d merra inekraf isertanen d ijurnalisten i yellan di Lmuɣrib. Ijjen zeg inekraf n Arrif i d-yeffeɣen zegga ttyarita, Muḥemmed Lmejjawi, ad yili d ijjen i ɣa iwcen awal-nnes deg wegraw-a. Aked uɣezdis-nnes Ɛaziz Γali, amɣar n AMDH d Ɛbderrezzaq Lidrisi, amara amatu n FNE.
FNE, yeggur aked ssandikat nniḍen, ad ggent ijjen ubeddi maḥend ad sɣuyyen x lḥukuma n Lmuɣrib. Qqarent ssadikat ila ddewla tameɣrabit teggur ad tareddej aselmed. Aked imxumbal nniḍen i di ittedder yiger n uselmed.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...