FNAA tsekk tabrat ɣar Buɛiyyac alaḥsab asidef n Tmaziɣt di nnekwet.

Tessek Tafidiralit tanamurt n tmesmunin Timaziɣin di Lmuɣrib (FNAA) ijjen tebrat ɣer Temɣart n useqqim anamur n tseqqar n yiwdan (CNDH). Amina Buɛiyyac, alaḥsab azref wis 20.04 i yeqqnen ɣer nnekwet tanamurt.

Asenfar-a, ikkes Tmaziɣt zi nnekwet, min yejjin aṭṭas n Imaziɣen kkren sɣuyyen x tikkest n Tmaziɣt zi nnekwet. Waxxa Tmaziɣt nettat d ires d unsib di ddustur Ameɣrabi.
Tabrat n FNAA tetter zzag-s zi. CNDH ḥma ad ibna ijjen lxezrat i zi ɣa seggden ixef wis 04 zeg uzref wiss 20.04. Ḥuma ad d-ssidfen Tmaziɣt di nnekwet tanamurt n Lmuɣrib.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...