Ferḥat Mhenni ttɛeddan x-as di Paris

Agence Kabyle d’information

S ijjen uswieḍ yegg-it-id usit n siwel.info x facebook, yettwaḥsaben d asira aqbayli n ineɣmisen (Agence Kabyle d’information). Deg wass n 08/09 yus-d ijjen uḥudri, ittban d Adzayri issawal d Aɛrabfun. Isuɣuyyu x-as « ad tedder Filisṭin » ɛawed « ad t-neswedder« .
Ferḥat tuɣa yeggur weḥḥd-s, uca akid-s d-ixecc uterras-a i yexsen ad x-as ittɛedd. Maca zegga i d-usin lɣaci, netta yerwel. Lebda amec iqqar usit n siwel.info.

Ferḥat Mhenni (69 issgusa) izemmem ijjen ucetki ɣer upulis Afransis. Ameɣnas-a Aqbayli i yekkin leḥbusat di Lezzayer zi lebda ttuɣa aṭṭas n iwdan i x-as itthuddan maḥend ad t-ṣeffan. Ula kter zeg wami i yeggin amussu n MAK ittettren maḥend ad tili Leqbayel d tamurt d tanimant.

Iqbaylien ttahamen ila ipulisen n Lezzayer ila nɣin mmis amenzu n Ferḥat Mhenni deg wazzareg n Clichy di Paris.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...