Emmanuel Macron: Fransa aqqa-tt tewjed bac ad tesnewju agraw n twiza aked Lubnan

Tateswirt: GONZALO FUENTES/AFP

LeRifain

Zegga i iruḥ ɛlayen ijjen uyur zeggami ɣer Lubnan zegga i yemsar uḍuqqeẓ di Bayrut ass n 4 zi ɣuct i yeɛdun, yeɛqeb ɛawed arrayes n Fransa Emmanuel Macron ɣer Lubnan deg yijjen unewju ad yekk 24 n tseɛɛatin, zi 31 ɣuct al 1 cutanbir.

Macron, di twaḥit-nnes ɣer Lubnan, yemsagar aked arrayes Mical Ɛawn, inaked-it bac ad bedden x uḍar, a dd-swejden lḥukuma di min yudsen, ad ɛedlen min ɣa ɛedlen. Amen yemsagar ɛawed aked tmeɣnujt talubnanit Fayruz, awarn i umi i ɣer-s yennewju ɣer taddart-nnes.

Macron, yenna belli aqqa-t yewjed bac ad yettwagg ijjen wegraw n twiza n tmura n umaḍal aked Lubnan deg uyur i dd-ittasen.

Tala: France 24

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...