Elmundo tura x ubandu n Tmaziɣt i yeksi Munir Lḥeddadi

Munir Lḥeddadi, Arifi ig ittiraren aked Sevilla irebḥen kuntṛa i Inter Milan di lliga Tawrappawit s 3 n iɣulen ɣer 2. Di ficta i di ttuɣa kessin imiraren ibanduten n tmurt-nnsen. Ixḍar mmis n Arrif, Lḥeddadi ad yeksi banu n Tmaziɣt. Brahim Afellay ra d netta tuɣa yegg-itt zegga tuɣa ittirar aked Barcelona.

Aṭṭas n Ispunya ttuɣa ttmesqsan x marka n ubanu i yeksi Munir. S uya Elmundo teks-idd ijjen uneqqis d ameẓẓyan, tura-t EFE. Tefsar dag-s amezruy n ubandu n Tmaziɣt d ikuluren i dag-s.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...