Didier Drogba yexs ad yedwel d arayes n tmunt n čamma n uḍar di tmurt-nnes

Didier Drogba.
Tateswirt : BBC

Le Rifain

Yenna Didier Drogba, i ttuɣa yellan d amirar n čamma n uḍar n tmurt n Côte d’Ivoire belli netta yessers ḍḍusi-nnes bac ad irecceḥ ixf-nnes ad yedḥa d arayes n tmunt n čamma n uḍar di tmurt-nnes.

Drogba i ilulen di Abidjan ass n 11 mars 1978, yenna deg wawal-nnes belli netta walli d arayes i zeg-s, maca yecqa-t min tettedder tirart n čamma n uḍar di Côte d’Ivoire. yenna belli čamma-nneɣ wer telli di ca, a negg tizemmar maḥend a negg ijjen tnukkra deg yiger-a.

Yerni Drogba yenna: Usiɣ-dd maḥend ad ssilyeɣ čamma n Côte d’Ivoire, a das-rreɣ min dayi-tewca čamma-ya di tmurt-inu.

Awarn i umi mmersen ḍḍwasa, tayemmunt n yestayen (lintixabat) ɣer-s xemsa n wussan uca a x-asen dd-terr.

Aked uɣezdis n Drogba, dinni tnayen nniḍen ssersen ḍḍusi, ijjen zeg-sen d Idriss Diallo, i ttuɣa ittnuben x arayes i ttuɣa dinni qbel, d Sory Diabaté i yellan d nnayeb n arayes i dinni lexxu.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...