Di simana i yeɛdan: Kuruna ilqef 76 n firmirut

tala: lerifain.fr

Nnan-d amussu n firmirut d Itikniyen ass-a n ttlata belli 76 n yeḍbibden d firmirut i yelfqef kuruna di simana-ya i yeɛdan. Luxa iwweḍ nnumru-nnsen ɣer 504 zegga ttuɣa iwweḍ ɣer 430. Amussu n firmirut yenna qa waxxa amenni ɛad lḥukuma tesnuffer nnumru n tidet n firmirut i ihelken s kuruna.

Ifser-d umussu x Facebook ijjen llista n inni iksin abirus n Kuruna i yemsebḍan x waṭṭas n tneddam. Mamec i d-iydar umussu ila qa din aṭṭas n firmirut ttrajan nnatija n ttist-nnsen mamec ɣa tili. Aqqa-yen luxa ittwabelleɛ x-asen. Azgen ameqqran n yiḍbiben ihelken s lehlak-a ttilin di tneddam timeqqranin ameknaw Ṭanja, Fas, Merrakec d Kaza.

Ɣer ɛawed: di 48 n tseɛɛatin i yeɛdan: Kuruna ilqef 80 n firmiru

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...