David Alvarado d Aseppanyu yura x lḥirak n Arif

Amazon: ISBN-13: 978-8490973769 / ISBN-10: 8490973768

Yessufeɣ‑dd umari David Alvarado ijjen udlis iumi yegga izwel « De Abdelkrim a los indignados de Alhucemas ». (Zi Ɛbdelkrim ar aɣewweɣ n Lḥusima).

Yenna Alvardo deg yijjen ubidyu yefsar‑it di Youtube:

« Rif de Abdelkrim a los indignados de Al hoceima ». D ijjen udlis i yessawalen x unhezzi i yettwassnen s lḥirak, aɣewweɣ i yekkren x tfarɣi n leḥkam.
x umeɣrabi iqeḍɛen layas zeg ixarriqen n wawal i das-yettwawcen di tefsut taɛrabt, i wer yiwiḍen ad tessiɣ tfawt x yijjen jjihet ɣer‑s amezruy d twengimt‑nnes weḥd-s. Amezruy n uɣewweɣ, d udafeɛ deg wussan n Ɛebdelkrim, niɣ d aseḥqar deg isegg°usa n iqebbarn 58, 59.
D min xaf‑sen yessek Hassan 2, isegg°usa n wexfif, di jjiht-a i xef tekka tezli, walli manis i dd-ɣa yekk ca. tawwurt n arzeq n jjihet-a, nettat weḥd-s d ,,Lkif d Trabandu d tmenyat n imenneɛraq ». D ijen wedlis di ɣa nefhem amussu Arifi, ɛawed d abrid ittallɣen di Lmeɣrib n wass-a.

Adlis‑a wenni yexsen a t-iɣar, a t-yaf di Amazon s furma Digital, ura di lkiɣeḍ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...