CSMR n Paris iggur ad tegg ijjen ubeddi x wektay n tmettant n Muḥsin Fikri

CSMR n Paris

Tagrawt n Paris n uswizi akked unhezzi ayududan di Arrif, iggur ad tegg ijjen ubeddi deg wazzareg n Teyduda di Paris, ass n 31 Kṭuber 2010, zi tseɛɛet n rebɛa ar setta. Abeddi-ya ittas-d deg wektay wis rebɛa n tmettant n Muḥsin Fikri. Ittas-d ɛawed, maḥend ad netter asnufsel n inecraf n Arrif ig illan di leḥbusat n Lmuɣrib.

Tayrawt n Paris, nnan-d ila inecraf n Arrif, wer ggin walu maḥend ad ttwaṭṭfen. Mamec i tettetter ad d-rxun i merra inekraf. Aked manaya tzemmem tagrawt n CSMR n Paris, aseɣdi n Ifransisen alaḥsab weraweqqer ig ittegg lmuɣrib x tseqqar n wemdan, d umeyyek-nnsen x maanaya. Ttwekkaden ɛawed ila ixess merra imeɣnas di Fransa ad nhezzen maḥend ad snufslen i inecraf n Arrif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...