Corona: Aliman yessewjed Bakuna.

Fabrika n dwa Talimant Biontec tiwwed ɣer ijjen bakuna tejhed n Corona. Impfstoff .
Di tucrikt‑nnes akd Fabrika Tamarikant « Pfizer  » Xsen ad ssentarn di cehara (Nuwwenber) ad ksin arruxṣa i bakluna‑ya zi wmarikan. Iwdan i di tɛayaren ssufɣen‑dd ca n nnumrawat cnan. dag‑sn urid layas waha, dag‑sen ddwa!

Biontec tenna belli bakuna‑nnes tesleqqa kta zi 90% zi Corona. Ssa ar aneggar n useggwas-a n 2020, ad swejden 50 mlyun n Bakunat.

Lḥukuma n Uliman tessiwel x Bakuna qbel ad tewjed, tenna belli, Bakuna ad teggen damzwar i iwessura d yewdan ihelken. Ɛawed iwdan ixeddmen deg igar n seḥḥet. « Di beddu din Firmirut d yenni iḥeṭṭan iwessura, Iḍbiben d yewdan i tzemmer ad tneɣ Corona. Ina zzag‑sen aṭṭas di tmurt‑nneɣ », Tenna Angela Merkel.

Welt.de

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s