Corona: Aliman yessewjed Bakuna.

Fabrika n dwa Talimant Biontec tiwwed ɣer ijjen bakuna tejhed n Corona. Impfstoff .
Di tucrikt‑nnes akd Fabrika Tamarikant « Pfizer  » Xsen ad ssentarn di cehara (Nuwwenber) ad ksin arruxṣa i bakluna‑ya zi wmarikan. Iwdan i di tɛayaren ssufɣen‑dd ca n nnumrawat cnan. dag‑sn urid layas waha, dag‑sen ddwa!

Biontec tenna belli bakuna‑nnes tesleqqa kta zi 90% zi Corona. Ssa ar aneggar n useggwas-a n 2020, ad swejden 50 mlyun n Bakunat.

Lḥukuma n Uliman tessiwel x Bakuna qbel ad tewjed, tenna belli, Bakuna ad teggen damzwar i iwessura d yewdan ihelken. Ɛawed iwdan ixeddmen deg igar n seḥḥet. « Di beddu din Firmirut d yenni iḥeṭṭan iwessura, Iḍbiben d yewdan i tzemmer ad tneɣ Corona. Ina zzag‑sen aṭṭas di tmurt‑nneɣ », Tenna Angela Merkel.

Welt.de

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...