Corona ɛawd: Ha min yellan d amaynu deg Uruppa tarifit.

Lmujet wiss 2 n Covid-19 deg Uruppa, tejja lḥukumat ad ggent cwayt n zziyar. Mkul tammurt cḥar teqqen. Ama takmant, Marra ggint uɣir, di ssekwilat, d mani tmunen yewdan s waṭṭas.

anict uya imehlak di mkul 100.000 n imezdaɣ

Biljik

Beljik dag-s i tegga Corona fuleɛleɛ. ktar zi tmura n uruppa marra. di 14 n wussan 1735 imehlak di mkul100.000 imezdaɣ.

Zeg ass n letnayn, bdant 6 n simanat n Lockdown (Abelleɛ). Mjn yellan labud ad yeqqim yarzem wah am Farmasiyya, d tiḥuna n macca wer itbelliɛen. Ca n imukan dag-sen memnuɛ ufuɣ awarni 22:00.

Amsagar akd ijjen bnadm waha di simana mala wer zdiɣen jmiɛ. wenni izdɣen weḥdes ad imsagar akd 2 n yewdan

Aliman.

2 nuqenber bdan 9 n wussan n zziyyar deg uliman: di barra ttemsagarn imezdaɣ n 2 n tudrin waha. Iḥemmaṣen d leqhawi d lbiran d sini d tudrin n umezgun d marra mani sɛeddan iwdan lweqt ibellɛ. Turist wer tnusen. Hutilat qqimen arzmen iyxeddamen waha.

Fransa

Fransa tebda zik i zziyyar. Abelleɛ n tidet, ufuɣ tseɛɛet waha deg wass. wenni ɣa yeffɣen wer itagʷej Kilumit x taddart. Amsagar di twacunin waha. Lexdayem d tɣuri zi tudrin waha. Qqent ɣir farmasiyat d tḥuna n macca d min itteḥwaja utarras labud zzag-s.

Hulanda

Zi lweṣt n Ktuber Holanda tziyyar x umsagar. Di taddart wer tsɛeddid 3 n inewjiwen deg Ass. Di barra tmunt wer tɛeddi 4. Niɣ imezdaɣ n ijjen taddart

Seppanya

Seppania melmi idd-yedher belli cɣel-a ad yawi lweqt. Abarlaman yerni di zziyyar ar cehar n Mayyu. aṭṭas n imukan ad bellɛen nican tnayn n simanat. Di Madrid sxsyen anhezzi di simamat yeɛdan

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...