Cirin Abu Ɛaqleh : Min teԑna tamesqadt n Al Jazeera i yenɣin di Jinin ?

Yenna usiweḍ n tracca n Al Jazeera, belli tamesqadt-nnes deg ugeddim uɣelluy (West Bank) Cirin Abu Ɛaqleh, nɣin-tt s uqerṭas n lԑesker Israyiliyen di Jinin, maca aɣezdis Aysrayili iqqar ԑawed aqqa nettat tettwaneɣ awerni ijjen ubeddel n uqerṭas jar Ifilisṭiniyen d Israyiliyen.

Maca tawzirt n seḥḥet Tafilisṭinit tenna belli Abu Ɛaqleh temmut awerni i igezzimen i ttuɣa dag-s di jjihet n uzellif wami ila xsen Israyiliyen ad adfen ɣer Jinin.

Tracca n Al Jazeera tessken s uḍaḍ ɣer lԑesker Israyiliyen, tenna-d belli ttuɣa qessent-id ɣer tamesqadt-nnsen « nican ». Tessiwel aked ca n cchud i yennan belli aqqa ijjen « unegmar iqqerṭes Cirin ɣer wudem, waxxa ttuɣa tyireḍ ijjen lkask d ijjen warruḍ i zi ittwaԑqalen ineɣmasen ».

Min teԑna Cirin Abu Ɛaqleh ?

Tlul Cirin Abu Ɛaqleh di Yennayer 1971 di Lqudes, teffeɣ-d zi temzgyida n munxat Al Werdiyyah di Bayet Ḥaninah di temdint n Lqudes, nettat d Tamarikaniyt.

Deg umezwaru, teɣra tahendast di tesdawit n tussniwin d tatiknulujit deg Wurdun, zi senni traḥ a tɣer taɣemsa, mani teksi Bakaluryus di tneɣmast d tɣemsa di tesdawit n Lyarmuk Tardunit, taẓlayt-nnes ttuɣa-t d taɣemsa yettwarun.

Zegga i tsala tɣuri-nnes, tedwel-d ɣer Filisṭin, texdem deg waṭṭas n arradyawat, zzag-sen « imesli n Filisṭin d ttlibizyun n Ɛemman » maca deg useggas n 1997 traḥ a texdem aked Al Jazeera awerni ijjen useggas zeg wami i tettwagg, mani i tt-ttuɣa nettat zi tasalt tamezwarut n imesqaden-nnes.

Abu Ɛaqleh texdem s waṭṭas x umseksi i ttuɣa yellan jar Israyil d Filisṭin di tmura ittwaḥewwsen kṭer zi 25 iseggusa.

Deg ijjen wawal i ttuɣa tewca i tracca n Al Jazeera, ila tenna Abu Ɛaqleh ila Israyiliyen ttuɣa lebda ttahamen-tt belli tsewwar ca n imukan n tɣellist, mamec ila ttuɣa zi lebda tettaca ila ttqessasen-tt-id ɣer-s.

Abu Ɛaqleh texdem x uɣewweɣ Afilisṭini i yebdan aseggas n 2000, d uḥewwes Aysrayili i Jinin d Tulkaram aseggas n 2002, d tyyita i yecca ugeddim n ɣazza.

Abu Ɛaqleh nettat d taneɣmast Taԑrabt d tamezwarut i yudfen ɣer leḥbes n Ɛasqalan deg useggas n 2005, mani temmelqa aked imeḥbas Ifilisṭiniyen i ttuɣa yettwaḥebbsen aṭṭas di leḥbes-nni.

Tԑawed Abu Ɛaqleh ila twasit-a nnes ɣer leḥbes teqqim dag-s aṭṭas, ula kṭer wami teẓra ca n imeḥbas i yekkin ԑecrin iseggusa di leḥbes.

Zegga ttuɣa timeqqanin Tiqaṭariyin-Timesriyin dewlent mliḥ, tedwel tracca n Al Jazeera txeddem zi Lqahira, tixḍar Al Jazeera bac ad tili Abu Ɛaqleh d tamezwarut i d ɣa issiwlen zi Lqahira di yulyuz i yeԑdan.

Deg ijjen uvidyu i d-tegga nettat di kṭuber yeԑdan, zegga teԑda 25 iseggusa x zeg wami tennurẓem Al Jazeera, tenna Abu Ɛaqleh « ixareɣ ad iliɣ d taneɣmast udseɣ i bnadem. Iqqse xaf-i ad beddleɣ zi tilawt, maca beԑda nec ttuɣa zemmreɣ ad asen-ssiweɣ ssuṭ-nnsen i umaal amen yekmel… Nec d Cirin Abu Ɛaqleh ».   

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...